II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH

W dniach 11-12.05.2017r., odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Logistyka i obronność w świetle nowych technologii”. Celem konferencji była aktywizacja studentów do poszerzania swoich zainteresowań w ramach tematyki logistyki i obronności. Pierwszego dnia obrady odbywały się w 6 panelach tematycznych z zakresu logistyki oraz 4 panelach tematycznych z zakresu obronności. W trakcie trwającej konferencji studenci mieli okazję zapoznać się z wieloma ciekawostkami logistycznymi oraz mogli wziąć udział w warsztatach specjalistycznych firm z branży TSL (partnerzy konferencji). Drugiego dnia uczestnicy konferencji w grupach udali się na wycieczki do: Pekaesu w Błoniu, FM Logistic w Mszczonowie, Aresztu Śledczego w Warszawie oraz Parku Sprzętu Technicznego WAT. Na zakończenie konferencji studenci zostali wyróżnieni przez Dziekana WLO oraz zaproszonych gości, za swoje wystąpienia stażami, nagrodami rzeczowymi. Łącznie w konferencji wzięło udział 125 uczestników w tym goście z uczelni: Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Warszawska, Politechnika Częstochowska, Akademia Morska w Gdyni, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Goście z zagranicy przybyli również przedstawiciele Żytomierskiego Instytutu Wojskowego z Ukrainy.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ Z UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM

W dniu 11 kwietnia 2017 r. w siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej między Uniwersytetem Warszawskim a Wojskową Akademią Techniczną. Porozumienie podpisali Rektorzy obu Uczelni, przy podpisaniu byli obecni:

ze strony UW

– prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor UW;

– prof. dr hab. Maciej Duszczyk – Prorektor ds. Naukowych

– dr Daniel Przastek – Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  ds. Finansowych i Rozwoju

ze strony WAT:

– płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT – Rektor-Komendant WAT

– płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT – Dziekan Wydziału Logistyki

– prof. dr hab. Lech Kościelecki – Prodziekan Wydziału Logistyki ds. Naukowych

– dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT – Dyrektor Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności

Przedmiotem Porozumienia jest współpraca w zakresie kształcenia, badań naukowych, popularyzacji wiedzy, praktycznego wykorzystania wiedzy i technologii dla dobra społecznego oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju między Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  i Wydziałem Logistki, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, które to są prowadzone na kierunkach obu Uczelni.

KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW W POZNANIU

W dniu 7 kwietnia 2017 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Determinanty kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego” organizowana przez Prezydenta miasta Poznania i Instytut Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W konferencji tej wzięło udział  Koło Naukowe Securitas et Defensio działające przy Instytucie Systemów Bezpieczeństwa i Obronności WL WAT.  Udział studentów WAT w tym wydarzeniu był znaczący, łącznie wystąpiło 5 studentów i byli to:  Paweł Domagała, Wojciech Niedbała, Patryk Aleksandrowicz, Krzysztof Najdzik i Łukasz Wiśniowski. Referaty Naszych zostaną opublikowane w punktowanej  monografii naukowej. Grupą młodych naukowców opiekowali się dr Katarzyna Świerszcz i dr inż. Bogdan Ćwik z Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności WL WAT.

KONFERENCJA „DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ OBRONNOŚCI RP”

6 kwietnia 2017 roku odbyła się zorganizowana przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności RP”,. W części plenarnej konferencji dyskutowano nad założeniami teoretycznymi i aktualnymi koncepcjami działań na rzecz obronności państwa, strategiami systemów bezpieczeństwa oraz koncepcjami i doktryną użycia sił zbrojnych. Ważną częścią konferencji będą panelowe dyskusje nad zagadnieniami związanymi z rolą sił zbrojnych i sektora pozamilitarnego w kształtowaniu obronności państwa oraz ekonomiczno-społecznymi aspektami obronności.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu cywilnych ośrodków akademickich, w tym: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Rzeszowskiej oraz Wyższej Szkoły Biznesu. Wojskowe i „mundurowe” środowisko naukowe reprezentowali wykładowcy Akademii Sztuki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Wyższej Szkoły Służby Pożarniczej.

Wysoki poziom merytoryczny konferencji był możliwy dzięki wsparciu ze strony szerokiego grona praktyków bezpieczeństwa i obronności, w tym przedstawicieli Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, a także Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

25 MARCA DZIEŃ OTWARTY NA WYDZIALE LOGISTYKI WAT

W sobotę 25 marca 2017 roku, odbył się Dzień Otwarty w Wojskowej Akademii Technicznej. Dzięki sprzyjającej pogodzie, przybyli liczni  goście w większości tegoroczni maturzyści oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy mieli okazję zapoznać się z ofertą naszej Alma Mater.

W pierwszej kolejności zainteresowane osoby mogły bliżej zapoznać się ofertą dydaktyczną wydziałów na ich stoiskach w Klubie WAT. Stoisko Wydziału Logistyki cieszyło się jak zwykle dużym zainteresowaniem. Szczegółowo na wszelkie pytania odpowiadali przedstawiciele kadry Wydziału, jak i przedstawiciele naszych studentów. Na każdego czekały materiały informacyjne promujące Wydział i jego kierunki studiów. Grupy osób chętnych do przybliżenia działalności naszego Wydziału pod przewodnictwem podchorążych były zapoznawane z naszą ofertą w siedzibie bud. 135 „LIPSK” mieszczącym się na terenie otwartym WAT, gdzie spotkali liczne atrakcje. W auli przedstawiana była szeroka oferta edukacyjna Wydziału Logistyki, zaś w salach dydaktycznych goście mieli możliwość spróbowania swoich sił w symulacyjnych grach decyzyjnych z obszaru zarządzania kryzysowego. Przed Wydziałem można było zobaczyć sprzęt wykorzystywany w firmach logistycznych, m.in. samochód dostawczy z rampą, wózek widłowy, itp.  Zwiedzający mogli zobaczyć jak wygląda kuchnia polowa i wojskowe suche racje żywnościowe. Dużym zainteresowanie cieszyła się makieta centrum logistycznego oraz oprogramowanie wspierające studentów kierunku logistyka w naszym Wydziale. Przedstawiony został zakres zajęć oraz sprzęt, jaki jest na nich wykorzystywany.

Dzień Otwarty można uznać za bardzo udany. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy do studiowania na Wydziale Logistyki i dziękujemy Wszystkim za przybycie.

INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI WLO WAT NA GALI FINAŁOWEJ INNOWACYJNOŚCI 2017

W dniu 22 marca br. przedstawiciele Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT dr Katarzyna Świerszcz i dr inż. Bogdan Ćwik uczestniczyli w Gali Innowacyjności 2017 dla Sił Zbrojnych RP, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie. Wymienieni Pracownicy zostali zaproszeni na niniejszą Galę z faktu zakwalifikowania do finału złożonych przez nich dwóch prac konkursowych w kategorii „Koncepcje” i „Projekty badawczo-rozwojowe”: „Inteligentne i niskoemisyjne geotermalne systemy energetyczne zasilające obiekty garnizonów wojskowych” oraz „Badanie skuteczności podgrzewania płyt lotniskowych w warunkach niskich temperatur i obfitych opadów śniegu z wykorzystaniem zasobów geotermalnych”.

Patronat Honorowy Gali Finałowej objął Minister Obrony Narodowej Pan Antonii Macierewicz. Uroczystości Galii otworzył Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn. W Swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie i potrzebę wysiłku intelektualnego w tworzeniu innowacyjnych technologii Obronnych dla Sił Zbrojnych i ich efektywnego wdrażania. Podczas Galii zaprezentowano liczne prace nominowane, wśród których nagrodzone zostały także prace WAT. Oficjalną Galę Innowacyjności 2017 ubogacił występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.

KONFERENCJA „POZAMILITARNE PRZYGOTOWANIA OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OBRONA CYWILNA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”

W dniach 01-02.12.2016 roku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Pozamilitarne przygotowania obronne, zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa i obronności rzeczypospolitej polskiej /na przykładzie województwa mazowieckiego/” współorganizowana przez Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Pierwszy dzień konferencji poświęcono debacie z udziałem naukowców reprezentujących wiele ośrodków akademickich w Polsce, w tym: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Akademii Sztuki Wojennej. Dyskutowano nad zagadnieniami związanymi z rolą sił zbrojnych i sektora pozamilitarnego w kształtowaniu obronności i bezpieczeństwa państwa na poziomie samorządu terytorialnego. Przedstawiono również wnioski z projektu badawczego ISBiO pt. „Samorząd terytorialny w pozamilitarnym systemie obronnym RP”. Drugi dzień konferencji poświęcono warsztatom szkoleniowym kierowanym do przedstawicieli urzędów samorządowych z województwa mazowieckiego.

Wysoka wartość konferencji wynikała z połączenia dwóch funkcjonujących często równolegle światów: teoretycznych rozważań naukowców z doświadczeniem praktyków na co dzień zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa i obronności na poziomie samorządowym. O sukcesie konferencji świadczyło duże zainteresowanie obu uczestniczących w niej grup oraz deklaracja chęci kontynuacji debaty w kolejnych latach. 

 

zdjęcie 1 na stronę   zdj 2 na stronę  zdj 3 na stronę    zdj 4 na stronę  zdj 5 na stronę  zdj 6 na stronę  zdj 7 na stronę  zdj 8 na stronę  zdj 9 na stronę  zdj 10 na stronę  zdj 11 na str  zdj 12 na str